Bump minSdkVersion to 19 due to WebView security problems for API <=18.
[PrivacyBrowser.git] / .gitignore
2016-03-10 Soren StoutnerRelease version 1.1.
2015-09-11 Soren StoutnerInitial commit.