PrivacyBrowserPC.git
2022-01-18 Soren StoutnerAdd the icon.
2021-12-30 Soren StoutnerInitial commit.