Fix a few typos.
[PrivacyCell.git] / app / src / main / res / values-night / themes.xml
2021-08-26 Soren StoutnerFix a few typos.
2021-08-20 Soren StoutnerCreate the navigation menu outline.
2021-08-17 Soren StoutnerRequest the phone permission if needed.
2021-08-13 Soren StoutnerCreate the Day/Night theme.
2021-08-13 Soren StoutnerInitial commit.