PrivacyCell.git
2021-08-13 Soren StoutnerAdd the app icon.
2021-08-13 Soren StoutnerInitial commit.