Release 1.8.1.
[PrivacyCell.git] / fastlane / metadata / android / fr-FR / changelogs /
5 days ago Soren StoutnerCreate two-toned Night Theme blue text. https://redmine...
2022-03-28 Soren StoutnerBump target API to 32. https://redmine.stoutner.com...
2022-02-23 Soren StoutnerCreate a protocols activity. https://redmine.stoutner...
2021-11-04 Soren StoutnerRelease 1.5. v1.5
2021-10-11 Soren StoutnerMake some progress on fixing realtime notifications.
2021-09-29 Soren StoutnerRelease 1.3. v1.3
2021-09-15 Soren StoutnerRelease 1.2. v1.2